ఉపాధ్యాయమిత్రులు ఉచితమెస్సేజ్ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి SMSచేయండి

 @FOLLOW  MAHESH4AP అని టైప్ చేసి 51115  నంబరుకు SMS  పంపండి

 Excel_notes  Click to Download

 Key Board SHORTCUTS  Click to Download        

 Shortcut Keys

 Introduction. Computer1.pdf (234,1 kB)

 Memory                      Primary_Memory

 SecondaryMemory.    Shortcuts.pdf 

 Types.pdf                   Evolution.pdf 

SOFTWARES FOR YOUR PC

SYSTEM CLEANER

CHANGE UR FOLDER ICON 

REVO UNINSTALLER DUPLICATE FILE FINDER

TEMPORARY  FILE CLEANER

 Computer - Lessons

 

 ======================================================================================

Sooftware.com  

Advanced Computer Software Plc                        Softwares Top Rated

 

Tricks-for-Computer          Computer Technology in Indi

SOFTWARES

1) 100-downloads.com

2) www.filehippo.com

3)www.freewarefiles.

4)download.cnet.com

5)www.download3k.

6)www.free-downloads.net

7)www.freeserifsoftware.com

8)www.oldapps.com(old versions)

9)Media Converter:www.mediaconverter

 

    CONVERTERS:-

      ONLINE AUDIO CONVERTER

      ONLINE MOOVE CONVERTER

      ONLINE WORD CONVERTER

         ONLINE MAIL CONVERTER   

      ONLINE  EXCEL CONVERTER

    Free online file converter

   Media-Converter Convert all kinds of files

                        to various output formats

 install_flash_player_10_active_

www.zamzar.com

www.xconv.com/

https://media-convert.com/

https://www.nokiagamez.com/

http://www.smartphoneware.com/

https://www.symbianware.com/

https://www.mobango.com/

https://www.mobile9.com/

https://www.ringtones2world.com/

https://www.mobuniverse.com/mobile_themes.html

https://www.symbianware.com/

https://www.mobileapples.com/

https://www.funmaza.com/

https://www.apmobiles.com/
https://www.dotsis.com/

https://api.smsgupshup.com/api

 

 

PC GAMES SITE

1) www.zapspot.com/

2) www.pcgames.com/

3) www.gameovergames.com/

 

4)  www.games.com/

5) https://offr.biz/HLGB7319375FZKAFVP

6)  www.gavoor.com/index.html?code=1267439  

7) https://www.schooltimegames.com/Science/Dynamic_Systems_2.html

8)https://www.learninggamesforkids.com

 

    SCHOOL TIME GAMES

 SCHOOL TIME GAMES SOCIAL GAMES
SCIENCE GAMES LANGUAGE ARTS
MATHEMATICS LOGIC GAMES
PUZZLES ARCADE

 Powered By:MAHESH