ఉపాధ్యాయమిత్రులు ఉచితమెస్సేజ్ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి SMSచేయండి

 FOLLOW  MAHESH4AP అని టైప్ చేసి 53OOO నంబరు కు

@tickr.follow MAHESH4AP అని టైప్ చేసి 9246492464 నంబరుకు 

JOIN MAHESH4AP అని టైప్ చేసి 9219592195 నంబరుకు SMS  పంపండి

DICTIONARY

                                                                             

Search Help Font Help
Look up an entry word (Example: కరదము or eighteen)

   
Search options: Search entry words only (not definitions) Exact matches only

 
 English to Telugu dictionary
 Telugu to English dictionary [To type Telugu words]
 Number to Telugu word

 

Browse for basic Telugu vocabulary words in online Telugu dictionary: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Numbers
This dictionary is funded in part by the U. S. Department of Education.
 

ENGLISH TO TELUGU

TELUGU TO ENGLISH

 

GK
General Knowledge
  General Knowledge questions

 

 Powered By: Mahesh