ఉపాధ్యాయమిత్రులకుఉచితమెస్సేజ్లకొరకు మీ మొబైల్ నుండి SMSచేయండి 

    FOLLOW  MAHESH4AP అని టైప్ చేసి 53OOO నంబరు కు

@tickr.follow MAHESH4AP అని టైప్ చేసి 9246492464 నంబరుకు 

JOIN MAHESH4AP అని టైప్ చేసి 9219592195 నంబరుకు SMS  పంపండి

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**New**Challan Form - Issue of Challan no for the Remitters. The remitter should enter Correct DDOCODE and Head of account. There is no modifications will be done after the payment is made.
**New**DDOs are requested to enter the details of emp mapping https://treasury.ap.gov.in/ddoreq and go to service register option ddo emp mapping